Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

§230

Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací

 1. Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 2. Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a
  1. neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací,
  2. data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými,
  3. padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo
  4. neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 3. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
  1. v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo
  2. v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat.
 4. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  2. způsobí-li takovým činem značnou škodu,
  3. způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
  4. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  5. způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem.
 5. Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Sponzor projektu