Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

Odvíjí se legalita webu od umístění hostingu?

rys | E-mail | 90.178.60.*29.11.2009 12:30
Dobrý den, děkuji za Váš čas.

Mám tzv. Autosurf systém. Jde tam že členové automaticky shlížejí stránky ostatních a výměnou získávají kredity k zobrazení své stránky.

Na tuto reklamu prý není v ČR zákon a tak můžu mít problémy (jsem odpovědný za obsah stránek i když nejsem jejich autor..

Když ale tento svůj systém přesunu na hostingový server například do offshore destinace nebo jinam (kam?) kde tento způsob reklamy je´uzákoněný. Nebudu pak mít problém?

Odvíjí se legalita webu od umístění hostingu?

Co když si registruji doménu offshore (žádné sdílení informací o mě) a hosting také? Pak na mě policie nemůže?

Prosím poradil byste mi kde si zjistit také více informací?

děkuji moc za příp. odpověď,
Rys
UPOL7.12.2011 10:04
Váš dotaz pravděpodobně směřuje k otázce, jaká je odpovědnost osoby, ať už právnické nebo fyzické za obsah webových stránek.

Co se týče Vašeho názoru, že jste odpovědný za obsah stránek, není to tak docela pravda. Evropská Směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu přinesla základní principy týkající se mj. odpovědnosti za cizí obsah na internetu. Tato směrnice byla v České republice implementována prostřednictvím zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti – do té doby se zmíněnou problematikou česká legislativa vůbec nezabývala!! Principem úpravy odpovědnosti poskytovatelů tzv. zprostředkovatelských služeb je jejich privilegované postavení, které vychází ze skutečnosti, že ačkoliv může prostřednictvím jimi nabízených služeb docházet k rozšiřování nelegálního obsahu či sdělení, není fakticky možné, aby sledovali činnost každého uživatele.

Zákon upravuje jednak odpovědnost poskytovatelů, kteří umožňují přenos informací (§ 3 zákona) a jednak odpovědnost poskytovatelů, kteří umožňují ukládání informací jednotlivým uživatelům (§ 5). Tito jsou zákonem zproštěni odpovědnosti za obsah přenášených popř. uložených informací, ne však zcela.

Dle ust. § 3 zákona poskytovatelé služeb spočívajících v přenosu informací poskytnutých uživatelem prostřednictvím internetu, popř. poskytovatelé zprostředkovávající takové služby odpovídají za obsah přenášených informací, jen pokud

a) přenos sám iniciuje,
b) zvolí uživatele přenášené informace, nebo
c) zvolí nebo změní obsah přenášené informace.

Zákon zároveň výslovně uvádí (§ 6), že poskytovatelé nejsou povinni dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Lze říci, že zákon omezuje odpovědnost providerů skutečně pouze na případy, kdy se nějakým způsobem aktivně podílejí na obsahu, popř. na jeho přenosu. Při své běžné činnosti však jsou v podstatě odpovědnosti zproštěni. Samozřejmě, že s ohledem na obecnou povinnost předcházet hrozícím škodám jsou i provideři povinni konat v těch případech, kdy se o protiprávním obsahu dovědí.

Dále by se dalo vyvodit, že pokud umístíte server i hosting do offshore destinace, tak byste se s největší pravděpodobností této odpovědnosti zbavil, ale přístup na Vás web by mohl být zablokován z důvodu protiprávnosti; např. českým poskytovatelem internetových služeb, pokud by se o tomto protiprávním obsahu dověděl (dle mého názoru toto v praxi vůbec nefunguje, neboť poskytovatel nemá sebemenší šanci toto sám sledovat a zákon mu to ani neukládá).

K Vašemu dalšímu dotazu, zda když registrujete doménu offshore, tak na Vás policie nemůže, nelze toto takto zjednodušovat. Pokud by prostřednictvím Vašeho jednání byla poskytována data protiprávního obsahu (např. dětská pornografie), pak byste zcela jistě naplnil skutkovou podstatu trestného činu šíření dětské pornografie, ať už byla data uložena kdekoliv.

---------------------------------
Výňatek ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti:

§ 3 Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací
(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve zprostředkování přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem přenosu informací, odpovídá za obsah přenášených informací, jen pokud
a) přenos sám iniciuje,
b) zvolí uživatele přenášené informace, nebo
c) zvolí nebo změní obsah přenášené informace.

(2) Přenos informací a zprostředkování přístupu podle odstavce 1 zahrnuje také automatické krátkodobě dočasné ukládání přenášených informací.

§ 5 Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem

(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen
a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

(2) Poskytovatel služby uvedený v odstavci 1 odpovídá vždy za obsah uložených informací v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele.

§ 6 Poskytovatelé služeb uvedení v § 3 až 5 nejsou povinni
a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací,
b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Sponzor projektu